Thỉnh thoảng Lao Động Việt viết và truyền bá tờ rơi về quyền lợi của người lao động chúng ta. Có phải bạn đến trang mạng này vì đã đọc một vài tờ rơi gần đây?

Mời bạn gởi email đến ldvvietlabor@gmail.com nếu bạn muốn cho LĐV biết tin tức về điều kiện làm việc tại công ty của mình, hay nếu bạn có gì thắc mắc về tờ rơi đó.

ENGLISH: From time to time, Viet Labor publishes and distributes leaflets about our rights as workers. Did you come to this website because you read one of these?

Please email us at ldvvietlabor@gmail.com if you want to give us information about your workplace, or if you have anything to say about the leaflet you saw.