letterhead-ldv-by-nam

VIETNAMESE 

Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do ( Lao Động Việt ) xin thông báo, kể từ ngày 1, tháng 1, năm 2017 Lao Động Việt không còn sử dụng các địa chỉ sau đây:

 Email chao@laodongViet.org

Emai: baovelaodong@gmail.com

Email: protectvietwworkers@gmail.com

Website: baovelaodong.com

Website: protectvietwworkers.com

Kể từ ngày 1, tháng 1, năm 2017. Email liên lạc và các phương tiện thông tin chính thức của Lao Động Việt là:

 Email: ldvvietlabor@gmail.com

Website: laodongviet.org

Facebook: @laodongviet

Address: 1/153 Canna Drive, Canning Vale, Western Australia 6155

 

Trân trọng

par-dofaut-2017-02-21-at-18-47-48

T/M Ban chấp hành Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (Lao Động Việt)

Nguyễn Đình Hùng (Chủ tịch)

ENGLISH

Free Viet Labor Federation (Lao Động Việt) anounce from January 01, 2017 we will not using any of these following email addresses:

 Email chao@laodongViet.org

Emai: baovelaodong@gmail.com

Email: protectvietwworkers@gmail.com

Website: baovelaodong.com

Website: protectvietwworkers.com

Instead, from January 01, 2017 we will only use this email address as the main and official contact:

Email: ldvvietlabor@gmail.com

Website: laodongviet.org

Facebook: @laodongviet

Address: 1/153 Canna Drive, Canning Vale, Western Australia 6155

Sincerely Yours,

par-dofaut-2017-02-21-at-18-47-48

On behalf of Free Viet Labor Federation Executive Board,

Nguyễn Đình Hùng

(President)