Ngày 11 tháng 12, 2015

Thưa ông Anderson, Haney, Kavanagh, TS Hengstmann;
Bản sao: WRC, CCC, KTNC Watch

Trước hết, chúng tôi cảm ơn Adidas và Puma đã yêu cầu Yupoong hãy tạm ngưng sa thải sau khi chúng tôi đề nghị. Và chúng tôi xin cảm ơn Yupoong hứa tăng lên một số tiền sau khi công nhân lên tiếng qua Lao Động Việt.

Dưới đây, chúng tôi tóm tắt câu trả lời của công nhân cho từng điểm Yupoong nói. Nhưng, trước hết,
A. MỘT SỐ YÊU CẦU

1. Khi Yupoong cần người, xin hãy mời những công nhân cũ, và cho họ ưu tiên, cả những ai bị sa thải lẫn những ai “tự nguyện” xin nghỉ việc.

2. Hãy mời công nhân bầu ban đại diện để đối thoại với quý vị. Trước giờ, thí dụ Yupoong năm 2015, Diamond 2014, Pou Yuen 2011, Ching Luh 2008, chúng tôi nói lên quan tâm của công nhân thay vì chính họ. Đại diện của công nhân đối thoại trực tiếp với quý vị thì tốt hơn.

3. Quý vị hãy hội ý với đại diện công nhân thay vì chỉ TLĐLĐ. Như quý vị thấy, Yupoong cho TLĐLĐ biết, nhưng đến khi Yupoong sa thải thì công nhân mới biết. Xin hãy hội ý với những người do công nhân bầu lên. Như quý vị biết, TLĐLĐ phục vụ Đảng, chính website của họ viết vậy.

B. TRẢ LỜI NHỮNG GÌ YUPOONG NÓI

Yupoong Long An: Có vẻ quý vị không biết Yupoong đang xây cất ở Long An – Xin coi tấm hình chúng tôi chụp.
Xưởng số 2 ở Đồng Nai: Quý vị chưa nói gì về việc Yupoong có thể tiếp tục sản xuất ở xưởng này không.
Hoả hoạn: Công nhân thấy hệ thống chữa cháy của Yupoong không xịt nước.
”Tự xin nghỉ việc”: Nhân viên công ty bảo công nhân nêu trong đơn lý do cá nhân chứ đừng viết hoả hoạn.
Công nhân cũ và mới có lương tương tự nhau? Quý vị cho rằng việc giảm phí tổn lương không thể là động cơ sa thải, vì công nhân mới vô các xưởng gần đó thì có lương căn bản ngang nhau. Đúng vậy, nhưng ngoài lương căn bản thì còn các phụ cấp, và phụ cấp cho người mới thấp hơn cho người cũ.
Các món tiền và hỗ trợ: Bản Báo Cáo Sơ Khởi 09/12/2015 của Adidas liệt kê nhiều lời hứa của Yupoong về các món tiền và hỗ trợ cho phụ nữ mang thai. Yupoong nói sao thì công nhân biết vậy thôi. Tuy nhiên, hiện thời một số món rất khó hiểu. Thí dụ, còn tiền lương của những ngày từ chốt sổ đến ngày trả lương thì sao. Một thí dụ khác là, 2 tháng lương, hình như có kèm thêm món gì đó, vì báo trước thì là 45 hoặc 30 ngày, vậy món thêm đó là món gì, không hiểu.

Thay vì cãi món này món nọ, chúng tôi xin đề nghị: Yupoong hãy gởi cho mỗi công nhân lời giải thích từng món trong phiếu lương của họ, và so sánh món đó với món đã hứa.Làm vậy sẽ tránh hiểu lầm.

Kính
Đoàn Việt Trung
Thư Ký – Lao Động Việt

11th December 2015

Mr William Anderson, Adidas,
Mr Peter Haney, Columbia,
Mr Lesley Kavanagh, Nike,
Dr Reiner Hengstmann, Puma,
CCC Workers Rights Consortium, Clean Clothes Campaign, Korean TransNational Corporations Watch

Yupoong retrenchment

Dear Messrs Anderson, Haney, Kavanagh, Dr Hengstmann;

CC: WRC, CCC, KTNC Watch

First, we thank Adidas and Puma for asking Yupoong for a temporary halt in retrenchments after we requested. And we thank Yupoong for promising increased payouts after workers raised their concerns via Viet Labor.

Below, we will summarise workers’ responses to Yupoong’s main points. But first,

A. REQUESTS
  1. When Yupoong recruits, please invite and give first preference to former workers, both formally retrenched and “voluntarily” resigned workers.
  2. Please ask workers to elect representatives to talk to you. Previously, eg. Yupoong in 2015, Diamond 2014, Pou Yuen in 2011, Ching Luh in 2008, it was us, not your workers, who conveyed workers’ concerns. It is better for workers’ representatives to speak to you directly.
  3. Please consult with workers, not just VGCL. As you saw, Yupoong told VGCL, yet workers did not know about retrenchments until Yupoong told them. Please consult with workers’ elected representatives. As you know, VGCL serves the Party, its own website says so.
B. RESPONSES TO YUPOONG’S POINTS
  • Yupoong Long An: You seem unaware that Yupoong is building a site in Long An – Please see photo we took.
  • Dong Nai Building 2: You have been silent on whether Yupoong could maintain production here.
  • Fire: Workers saw no water coming out from Yupoong’s firefighting system.
  • “Resignation”: Company staff told workers to write personal reasons rather than “fire” on resignation forms.
  • New and old workers get similar wages? You contend that lower wage costs are not a motive for retrenchments, because workers joining nearby factories would have similar basic wages. That is correct, but the on top of the basic wage are supplements, and they are lower for newly employed workers than for old workers.
  • Payments and assitance: Adidas’ 09 December 2015 Preliminary Report lists various promises by Yupoong about payments and assistance to pregnant workers. Workers are taking these promises at face value. However, there is some confusion. For example, what about the days worked between book closure and pay day. Another example is, the 2 months pay seems to include something on top of the 45 or 30 days in lieu of notice, but what that is, is not clear.
  • Rather than disputing this and that item, may we suggest this: Yupoong could send each worker an explanation of how each line in their payslip matches each payment promise. This would clarify any confusion.

yupoong-long-an

Sincerely
Trung Doan
Secretary – Viet Labor