Tải xuổng lá thư / Download the letter

Yupoong đui vic oan gn 2.000 công nhân

Hãy CP TC hành đng

Thưa quý ông Anderson, Boyle, Kavanagh, TS Hengstmann

Lao Động Việt, một liên đoàn của các nhóm lao động, đã từng liên lạc với vài quý vị trước đây về Pouyuen, Diamond, Ching Luh, .., có khi một mình LĐV có khi cùng các nhóm WRC, CCC.. Lần này, tiếc thay, chúng tôi phải viết nữa – về Yupoong ở Đồng Nai, một công ty thường sản xuất hàng cho quý vị.

Thái độ đáng ngờ và sai trái của Yupoong

Yupoong đang đuổi gần 2 ngàn công nhân, kể cả nhiều chục người đang có thai, sau một cuộc hoả hoạn bắt đầu vào đêm 21 Tháng 9, 2015. Hàng chục người đã cho chúng tôi hay rằng cả vụ hoả hoạn lẫn dụng ý của Yupoong đều đáng ngờ. Chẳng hạn như: •Cuộc hoả hoạn xảy ra ở nơi có máy móc cũ •Hệ thống chữa cháy, mà Yupoong thường tự hào là tốt, đêm đó lại không hoạt động •Những người lao động nào muốn vô giúp chữa cháy thì bị bảo vệ chặn lại •Và một số công ty liên quan đến Yupoong lại đang xây cất hoặc đang quảng cáo mướn công nhân với lương thấp hơn.

Bảo vệ của Yupoong gây hấn, và viên chức của Yupoong buộc công nhân phải ký giấy tự nguyện xin nghỉ việc, không thì mất quyền lợi. Trang mạng laodongViet.org của chúng tôi có vài bản tin.

Chúng tôi đang thu thập thêm bằng chứng và sẽ cung cấp trong thời gian sắp tới.

Hãy gặp công nhân và nghiệp đoàn độc lập của họ

Hàng chục công nhân đã trực tiếp yêu cầu chúng tôi yêu cầu quý vị hành động gấp. Nhất là xin gấp gởi đại diện của quý vị đến để tìm hiểu sự thật. Quý vị đừng chỉ nói chuyện với viên chức của Yupoong và của công đoàn nhà nước. Công đoàn nhà nước thì chủ là nhà nước, chỉ phục vụ chủ của họ, không đại diện cho người lao động, không phục vụ cho người lao động.

Quý vị hãy gặp cả công nhân, kể cả đại diện của họ. Có lẽ quý vị biết rằng Việt Nam đã nói sẽ cho người lao động được có nghiệp đoàn. Các công nhân này đang lập ra nghiệp đoàn độc lập không bị nhà nước điều khiển.

Theo Bộ Luật Lao Động thì Yupoong phải cố gắng khắc phục khó khăn rồi mới được đuổi việc nhân viên. Yupoong đã cố gắng làm những gì, xin quý vị tìm hiểu.

Chúng tôi trân trọng yêu cầu quý vị đòi Yupoong không đuổi việc trong khi quý vị đang tìm hiểu sự thật. Chúng tôi cũng yêu cầu Yupoong bồi thường xứng đáng.

Kính

Đoàn Việt Trung

Thư Ký – Lao Động Việt

 

Yupoong wrongly retrenches nearly 2,000 workers

Please take URGENT action

Dear Messrs Anderson, Boyle, Kavanagh, Dr Hengstmann

Viet Labor, a federation of labor groups, has in previous years contacted some of you about Pouyuen, Diamond, Ching Luh, .., alone or sometimes with WRC, CCC.. This time, regrettably, we must write about another factory – Yupoong, in the Dong Nai province, which is or is usually your contract factory.

Yupoong’s suspicious and wrongful behaviours

Yupoong is retrenching nearly 2,000 workers, including many dozen pregnant women, after a fire which started on the night of 21st September 2015. Dozens of workers tell us that the fire and Yupoong’s motivation are suspicious. Among other things: •The fire took place at a site where most equipment is old  •The fire management system, which Yupoong is proud of, did not work that night •Workers who wanted to help fight the fire were stopped by company security staff •And some firms related to Yupoong are building new sites or advertising to recruit workers, on lower wages.

Yupoong’s security staff harassed, and officials told workers to sign voluntary resignation papers or lose their benefits. Our website laodongViet.org has some news pieces.

We are gathering more evidence and will provide it in the near future.

Please meet workers and their independent union

Dozens of workers have directly asked us to request that you take urgent action. In particular, please urgently have your representatives fact-find. Your representatives should meet with not just officials of Yupoong or of state unions. State unions are owned by the state, they serve their owner, they do not represent workers nor serve workers.

Your representatives should also meet workers, including their representatives. As you might know, Vietnam has said it will allow all workers to form unions. These workers are forming their union independent from state control.

Under the Labor Code, Yupoong must try its best to overcome difficulties before it is allowed to retrench workers. Please find out what Yupoong has done.

Respectfully, we request that you ask Yupoong not to retrench workers while you are fact-finding. And any compensation that is due, Yupoong should pay properly.

Sincerely

Trung Doan

Secretary – Viet Labor