Bản Lên Tiếng của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do

( Lao Động Việt-LDV)

         Về việc :  Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình  Dương (TPP) đã được ký kết.

Ngày 5 tháng 10 năm 2015 tại Atlanta, Hoa Kỳ, Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương xuyên Thái Bình Dương – Trans Pacific Partnership (TPP) đã được 12 nước thành viên, trong đó có Việt Nam chính thức ký kết.

Nhân sự kiện này, Lao Động Việt tuyên bố:

 1. Lao Động Việt hoan nghênh việc ký kết thành công hiệp ước TPP, nhằm mang lại lợi ích kinh tế, chính trị cho các nước thành viên.
 1. Lao Đông Việt được biết được quá trình đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ, qua các phát biểu của Tổng Thống Mỹ, các quan chức ngoại giao chính phủ Mỹ và một số quan chức Việt Nam: Một trong những điều kiện Việt Nam phải cam kết thực hiện khi gia nhập TPP là chính phủ Việt Nam phải tôn trọng quyền của người lao động, quyền thành lập “Công Đoàn Độc Lập”.

Lao Động Việt hoan nghênh việc cam kết thực thi các điều kiện đó.

 1. Tuy nhiên, LDV rất quan ngại về những cam kết và thiện chí của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Vì, trong dự thảo “Luật về Hội” do Bộ Nội vụ đưa ra trình Quốc Hội Việt Nam vừa qua có nhiều điều khoản thực chất là gây cản trở cho việc thành lập và hoạt động của các hội đoàn độc lập.

LDV sẽ cùng giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam sẽ tranh đấu đến cùng để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết đó.

 1. Cho đến nay, hai nhà tranh đấu cho quyền lợi của giai cấp công nhân, quyền thành lập “Công Đoàn Độc Lập” là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương vẫn bị ở tù; Phó chủ tịch Công Đoàn Độc Lập Việt Nam (được thành lập ngày 20 tháng 10 năm 2006) là ông Lê Trí Tuệ đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc và mất tích tại Căm pu chia đến nay không biết số phận ra sao.

LDV yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện và ngay tức khắc cho ông Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng; Phải bạch hóa và làm rõ trách nhiệm đối với việc bắt cóc và mất tích từ 8 năm nay của ông Lê Trí Tuệ.

 1. Đây là cơ hội lớn để công nhân tự bầu ra người đại diện cho chính mình.

LDV kêu gọi: Công nhân tại các nhà máy, công ty, xí nghiệp hãy lập ra các “Công đoàn độc lập” nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

 1. LDV kêu gọi chính phủ Mỹ và chính phủ các nước thành viên TPP, giám sát nghiêm chỉnh các cam kết của nhà cầm quyền Việt Nam; có biện pháp chế tài hữu hiệu nếu phía Việt Nam vi phạm, đặc biệt là điều khoản về ” Công đoàn độc lập”.

Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do

09/10/2015

Download:

Ban Len tieng cua LDV

======================================================

Declaration of The Free Vietnam Confederation of Labor

(Vietnam Labor Union – LDV: Lao Động Việt)

Re.: The Signing of Trans Pacific Partnership (TPP) Free Trade Agreement

On October 5, 2015, in Atlanta, U.S.A., the Trans Pacific Partnership Free Trade Agreement were officially signed by 12 member countries, including Vietnam.

On this occasion, Vietnam Labor Union declares:

 1. Vietnam Labor Union welcomes the successful conclusion of The TPP agreement, with the fervent hope that it will bring about economic and political benefits to member countries.
 2. Vietnam Labor understands the process of negotiation between Vietnam and the United States through the statements of the U.S. President and a number of U.S. State Department and Vietnam Foreign Ministry officials; and one of the conditions for Vietnam in joining the TPP requires its government to respect workers’ rights, their rights to establish an “Independent Workers Union.”

Vietnam Labor welcomes Vietnam’s commitment to enforce these conditions.

 1. However Vietnam Labor (LDV) is very concerned about the true commitment and goodwill of the Communist government of Vietnam. Because, in the draft “Law of Associations” presented to the last session of The Vietnam National Assembly by the Ministry of Interior, there are many terms and conditions substantially impede the establishment and operation of independent associations.

LDV will – with the working class and laborers of Vietnam – struggle to the end to pressure the Vietnam government to strictly abide by the terms of the commitment.

 1. So far, two advocates for the rights of the working class and the right to establish “Independent Workers Union” are Nguyễn Hoàng Quốc Hùng and Đoàn Huy Chương. They are still in jail. The Vice President of The Vietnam Independent Workers (established on October 20, 2006) is Lê Trí Tuệ, he was abducted by Vietnam security forces and disappeared in Cambodia and until now no one knows of his fate or whereabouts.

LDV requires the Vietnam communist authorities to release unconditionally and immediately Mr. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng and Đoàn Huy Chương. They must come clean by clarifying their responsibility in the kidnapping and disappearance of Lê Trí Tuệ 8 years ago.

 1. This is a great opportunity for workers to elect a representative for themselves.

LDV calls on workers in factories, companies, work places and warehouses to establish “independent trade unions” in order to protect their legitimate interests.

 1. LDV urges the U.S. government and the governments of the TPP signatories to strictly monitor the commitments of the Vietnam government and to carry out effective sanctions if Vietnam violates the terms of the agreement, especially the ones regarding “independent trade unions.”

10/08/2015

The Free Vietnam Confederation of Labor

Download:

DeclarationofLDVreTPP