Tiếng Việt ở đây, English below

LĐV* 12/6/2015 – Lao Động Việt hôm 11/6 gởi lá thư ký cùng 2 tổ chức VN đến Quốc Hội Mỹ về TPP và quyền lao động ở VN. Hôm nay, báo Huffinton Post đăng tin, đồng thời đài MSNBC phỏng vấn thân hữu người Mỹ của LĐV. Cùng ngày, DB Dan Kildee lên tiếng trên báo Michigan về TPP, có nhắc đến các tin tức mà LĐV cung cấp cho ông. Cuộc vận động từ 2010 của LĐV về TPP, nay đang đến cao điểm.

illus BanTinLDV LDV len tieng voi QH My ve TPP va TPA 20150612“Nhà nước VN luôn thất hứa”

Lá thư 8 trang của Lao Động Việt, Hội Anh Em Dân Chủ, và Ủy Ban Yểm Trợ Công Đoàn, viết “Quý Dân Biểu nào muốn giúp người lao động VN, xin hãy biết rằng nhà nước VN luôn thất hứa. Quý vị hãy đợi họ trả tự do cho tù nhân lương tâm, và làm luật cho các công đoàn được hoạt động, rồi mới thông qua dự luật Đường Tắt”

Dự luật Đường Tắt (Fast Track, cũng có tên là TPA) là Quốc Hội giảm bớt quyền của mình, để cho phép hành pháp thương lượng các thương ước như TPP, sau đó nộp thương ước thì QH thông qua hay bãi bỏ chứ không thể điều chỉnh.

Sau khi có TPP, nhà cầm quyền VN vẫn có thể lật lọng. Vì vậy, lá thư yêu cầu Quốc Hội Mỹ nhận báo cáo mỗi 3 tháng và nhanh chóng thúc dục chính quyền Mỹ can thiệp nếu các công đoàn bị gây khó khăn. Thư cũng yêu cầu QH Mỹ làm luật buộc các công ty Mỹ tại VN, và mọi công ty thực hiện dự án viện trợ của Mỹ, phải để nhân viên được có công đoàn.

Báo Huffington Post đăng tin

Trong tháng 5, LĐV cộng tác với ông Jim Keady thuộc tổ chức Educating for Justice khi ông từ Mỹ đến Sàigòn để tìm hiểu về cuộc sống của công nhân Nike. Ông Keady cũng chuyển thư nói trên đến báo chí, hôm nay báo Huffington Post trích thư: “Những công nhân đứng lên đòi quyền lợi bị giới chủ và công an mướn côn đồ để đe dọa”. Cũng hôm nay, đài MSNBC phỏng vấn ô. Keady về tiền lương đói khổ của công nhân Nike ở VN.

Còn trên báo mLive hôm qua, DB Dan Kildee ở Michigan viết “Nhiều người lao động Việt Nam làm việc dài giờ mà lương không đủ sống, đứng lên lập công đoàn thì bị bỏ tù“. Trước đây, cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã gặp gỡ và gởi ông tài liệu liên quan.

Tiến trình vận động từ năm 2010

Do tầm quan trọng của TPP nên LĐV vừa tranh đấu trong nước, vừa suốt từ 2010 đã theo dõi tiến trình TPP. Năm 2012, LĐV phát biểu về quyền công đoàn trong vòng đàm phán TPP ở Melbourne. Tháng 4 năm nay, LĐV gởi người đến Tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội để đưa thư về TPP. Tháng 5 thì cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đặng Chí Hùng lên tiếng với Quốc Hội Canada.

ENGLISH:
On 11/6 Viet Labor sent a letter, signed jointly 2 organizations in Vietnam, to US Congress about TPP and labor rights in Vietnam. Today Huffinton Post newspaper posted the news and at the same time MSNBC TV network interviewed an American friend of Viet Labor. On the same day, Congressman Dan Kildee spoke about TPP on the Michigan newspaper, has mentioned the news that Viet Labor gave him. Viet Labor’s campaign from 2010 on TPP is currently at its peak.

“Vietnamese Government never keeps its promise”

The 8 page letter signed by Viet Labor, Brotherhood for Democracy, and Committee of Support of Independent Labor Unions, wrote “Those congressmen and congresswomen who want to help Vietnamese workers, please keep in mind that the Vietnamese Government never keeps its promise. Please wait for them to release prisoners of conscience, and to make laws to legalise workers’ unions, and then pass the trade promotion authority (TPA) bill”

TPA limits the Congress’ power by allowing the Executive to negotiate the trade aggreements such as TPP. Congress agrees to hold an up-or-down vote on trade agreements without amendments.

After signing the TPP, the Vietnamese Government can still deny its promises. Therefore, the letter requested the US Congress to receive reports every 3 months and quickly urges the US government to intervene if the unions are oppressed. The letter also requested US Congress make laws to force every US company in Vietnam, and every company implementing US foreign aid projects, have to let their staff to form unions.

Huffinton Post’s news

In May, Viet Labor collaborated with Mr Jim Keady of Educating for Justice when he arrived in Saigon, from USA, to learn about the lives of Nike workers. Mr Keady also forwarded the above letter to the press, today the Huffington Post quoted from the letter: “Workers who attempt to exercise their rights are met with verbal and physical threats by hired thugs working in conjunction with factory management and government operatives”. Also today, MSNBC interview Mr Keady on starving wages of Nike workers in Vietnam.

Congressman Dan Kildee of Michigan wrote on mlive newspaper yesterday  “Many workers in Vietnam continue to work in poor conditions for little pay, no health insurance and are jailed for attempting to organize workers.” Miss Do Thi Minh Hanh already met and sent him the related documents.

Campaign progress since 2010

Because of the importance of the TPP Viet Labor has struggled domestically and has monitored throughoutly the process of TPP since 2010. In 2012, Viet Labor set forth the trade union rights in the TPP talks in Melbourne. In April this year, Viet Labor sent people to the US Embassy in Hanoi to hand in a letter about TPP. In May Miss Do Thi Minh Hanh and Mr Dang Chi Hung and spoke with the Canadian Parliament.

GHI CHÚ (*):Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, FACEBOOK.com/laodongViet, WWW.laodongViet.org, EMAIL chao@laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt (PT), Công Đoàn Độc Lập (CĐĐL), và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV).

– Hết-