logo-ldv-banner-png1[1]

TUYÊN CÁO CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT TỰ DO (For English text, see below)

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên danh nghĩa là một nhà nước của Liên Minh Công Nông song trong thực tế đã phản bội quyền lợi của hai khối dân đông nhất này trong cộng đồng dân tộc. Bằng chứng là hàng triệu dân oan lây lất trên toàn quốc và người lao động Việt Nam chưa bao giờ bị bóc lột như ở qui mô hiện tại, phơi bầy ra một sự cách biệt giàu nghèo chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.

Bởi Tổng Liên Đoàn Lao Động VN, cũng trên danh nghĩa là đại diện trực tiếp cho quyền lợi của người lao động, nhưng vì là một tổ chức ngoại vi tức công cụ của Đảng CSVN nên không thể bảo vệ nổi những lợi ích của giai cấp công nhân Việt-nam nên:

1/ Từ ngày 20/10/2006, Công Đoàn Độc Lập Việt Nam đã ra đời.

2/ Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam cũng đã thành hình ngày 30/12/2006 tại Việt Nam.

3/ Phong Trào Lao Động Việt cũng đã được lập ra ngày 29/10/2008 tại Việt Nam.

Mặc dầu bị đàn áp, tù đầy (như trường hợp Luật sư Lê Thị Công Nhân của Công Đoàn Độc Lập VN, toàn ban lãnh đạo của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông VN, và ba người chủ chốt trong Phong Trào Lao Động Việt là Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh) ba tổ chức trên đã kết hợp với Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (được thành lập ngày 29/10/2006, tại Ba Lan) thành Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, viết tắt là Lao Động Việt (LĐV), ra mắt tại Đại Hội lần thứ 1, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, ngày 17/1/2014.

Việc thành lập và hoạt động của các tổ chức nói trên là căn cứ vào những điều khoản như Điều 53, Điều 69 của Hiến Pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam và Điều 25 và Điều 28, Chương 2, của Hiến Pháp 2013 của nước CHXHCN Việt Nam (những văn bản có tính cách pháp lý cao nhất của quốc gia) cũng như căn cứ vào các Quy Ước Quốc Tế số 87 (ngày 9/7/1948 về Tự do Nghiệp đoàn và bảo vệ quyền hoạt động nghiệp đoàn) và 98 (ngày 1/7/1949 về quyền tổ chức và cộng đồng thương thảo) của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (International Labor Organization).

Quá trình thành lập Lao Động Việt trong 8 năm qua cũng là nằm trong xu hướng dân chủ hóa đất nước và là một đòi hỏi không thể bỏ qua của phong trào lao động thế giới (ITUC, AFL-CIO…) trong tiến trình Việt Nam đang tìm cách tham gia vào Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, TPP).

Hôm nay, ngày 9/6/2014, Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do quyết định ra thông cáo này để công khai hóa sự hiện diện của Lao Động Việt (LĐV) trong cộng đồng các xã hội dân sự hiện có mặt ở Việt Nam, nhằm bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người lao động VN, những quyền lợi mà hiện không có ai bảo vệ.

Nhân dịp này, Lao Động Việt đòi hỏi nhà cầm quyền VN phải tức khắc trả tự do cho các nhà tranh đấu cho quyền lao động ở VN, đặc biệt : các anh Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và cô Đỗ Thị Minh Hạnh–mà giờ đây đã được nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới (Amnesty International, Freedom Now, Defending the Defenders…) và Quốc hội Mỹ lên tiếng bảo vệ.

Đại diện LAO ĐỘNG VIỆT:

Trần Ngọc Thành, Chủ tịch

Lê Thị Công Nhân, Phó Chủ tịch

Đoàn Huy, Phát ngôn nhân – E-mail:

congnhanbinhduong05@gmail.com

 

COMMUNIQUE OF THE FREE VIET LABOR FEDERATION

June 9, 2014

The Socialist Republic of Vietnam (SRV) proclaims itself to be a state built on a worker-peasant coalition but in reality it has betrayed the interests of these two largest groups in the population of Vietnam.  This can be witnessed in the millions of victims of land injustice that one sees roaming the country and the Vietnamese workers throughout history have also never been as exploited as they are at the present time, showing a huge gape of income between the rich and the poor throughout Vietnam.

Because the Vietnamese General Confederation of Labor (VGCL), which is supposed to represent the interests of the working class, is in actuality an instrument of the Communist Party of Vietnam (CPV), it is unable to protect these interests.  That is why:

            1/  Since 20 October 2006, an Independent Vietnamese Trade Union has been born.

            2/  The United Worker-Farmer Association of Vietnam was also established on 30 December 2006 in Vietnam.

            3/  The Vietnamese Labor Movement was also formed on 29 October 2008 in Vietnam.

Despite their leaders being harshly repressed (through the imprisonment of Attorney Le Thi Cong Nhan of the Independent Vietnamese Trade Union, the whole leadership of the United Worker-Farmer Association of Vietnam, and three main players in the Vietnamese Labor Movement, to wit Doan Huy Chuong, Nguyen Hoang Quoc Hung and Do Thi Minh Hanh), these three organizations have come together into one coalition with the Committee to Protect Vietnamese Workers, founded on 29 October 2006 in Warsaw, Poland, to form the Free Viet Labor Federation, abbreviated to Free Viet Labor (FVL), at its first Convention held in Bangkok, Thailand, on 17 January 2014.

The creation and operation of the above organizations is based on Articles 53 and 69 of the 1992 Vietnamese Constitution as well as on Articles 25 and 28, Chapter 2, of the 2013 Constitution of the SRV, the basic law of the land.  This is also in accordance with ILO’s Convention n. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (July 9th, 1948) and Convention n. 98 concerning the Right to Organise and Collective Bargaining (July 1st, 1949).

The long process of creating the FVL which has been taking place in the last eight years is also in tune with the democratization trend happening in Vietnam, it is also a sine qua non condition spelled out by ITUC and AFL-CIO among others as Vietnam is seeking entry into the Trans-Pacific Partnership (TPP).

Today, therefore, the Free Viet Labor Federation decides to promulgate this Communique to bring into the open the existence of the Free Viet Labor (FVL) as one among the civil society community in Vietnam which is meant to protect the legitimate rights of Vietnamese workers–rights which up to now are being neglected.

On this occasion Free Viet Labor demands that the Vietnamese authorities release at once and unconditionally the labor activists currently in jail in Vietnam, specifically Doan Huy Chuong, Nguyen Hoang Quoc Hung and Do Thi Minh Hanh–prisoners of conscience who have been adopted by many human rights NGOs in the world (Amnesty International, Human rights Watch, Freedom Now, Defending the Defenders…) and even U.S. members of Congress.

Representing FREE VIET LABOR:

Tran Ngoc Thanh, Chairman

Le Thi Cong Nhan, Vice Chair

Doan Huy , Spokesman: – E-mail: congnhanbinhduong05@gmail.com