Hôm nay 14-9-2011, Lao Động Việt xin thông tin về cuộc đình công của toàn bộ 200 CN công ty IMEVINA bắt đầu từ hôm qua 13-09 và hôm nay còn đang tiếp tục. Đây là công ty làm áo xuất cảng, taị Bình dương

ENGLISH: Today 14-9-2011, Viet Labor present news about strike by all 200 IMEVINA workers start yesterday 13-09 and today still continue. This is a shirt export factory in Binh Duong.

(FULL ENGLISH TEXT BELOW VIET TEXT).

Lý do có cuộc đình công là, thứ nhất, tiền lương: theo thông thường thì CN được trả lương vào ngày 12 hàng tháng, nhưng tới hôm nay ngày 14 vẫn chua thấy lương được chuyển qua thẻ ATM của CN (Công ty này thanh toán lương qua thẻ ATM). Đối với người dư dả thì trễ 1 ngày không sao, nhưng đối với CN trễ 1 ngày thì phải vay nợ để sống.

Thứ nhì, công ty bớt lương để trả tiền bữa ăn, nhưng cắt xén quá mức nên phẩm và lượng của thức ăn quá kém. Trên bàn 10 người mà chỉ có 3 con cá nhỏ, vài cọng rau muống trong tô canh lỏng bỏn.

Mỗi bữa ăn, cty tính CN 9000đ nhưng qua tay người quản lý nhà bếp thì thật sự chỉ còn khoảng 4000đ. Với bữa ăn như vậy thì công nhân làm sao có đủ sức khỏe làm việc được.

Ngoài ra, CN cũng bất bình vì có nữ công nhân bị giám đốc gọi lên, giựt thẻ công nhân, cô giựt lại, bị giám đốc đẩy vô cổ của cô.

“Lao Động Việt” là tên vắn tắt của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, bao gồm những tổ chức trong và ngoài nước tranh đấu cho quyền của người lao động. Trang mạng của chúng tôi là laodongviet.org.


ENGLISH: Today 14-9-2011, Viet Labor present news about strike by all 200 IMEVINA workers start yesterday 13-09 and today still continue. This is a shirt export factory in Binh Duong.

Reason of strike is, first, wage: usually workers get pay 12th day each month, but today day 14 still no pay in ATM cards (company pay wage in ATM card). To people with enough to eat, a few days are not problem, but to workers if they get pay 1 day late we have to borrow money.

Second, company take from our pay to give lunch, but they spend only half of it, therefore quantity and quality of food too bad.

At a table 10 people have only 3 small fish, and a few pieces of vegetable in a soup bowl.

Each lunch, company deduct 9000 dong but chef use really only 4000. How can we have strength to work.

Also, workers are unhappy because a girl was called up by manager, he took her worker card, she took back, he hit her in the neck.

“Viet Labor” is abbreviate for Free Viet Labor Federation, an alliance of labor-right groups inside and outside Vietnam. Our website is at laodongviet.org.