Hí hoạ XKLĐSinh, LĐXK Malaysia

Công ty của chúng tôi càng ngày càng nhiều việc mà đến tháng lương thì chủ chỉ trả cho có nửa tháng lương. Tình hình lúc này rất tệ, máy moác lại củ kỷ, không an toàn mà chủ hãng thì cấu kết với nhau bắt chúng tôi làm khoán để công ty trục lợi trên công sức của anh em chúng tôi.

Tuy làm việc rất nhiều, nhưng lương chúng tôi rất thấp: họ chỉ phát cho chúng tôi 300 RM một tháng. Như vậy chưa đủ tiền ăn, nói chi đến tiền gửi về cho gia đình.

Tất cả chúng tôi đề chán ngán, khi chúng tôi đình công 3 ngày thì chủ mới giải quyết cho chúng tôi 18 RM một ngày. Tuy nhiên họ vẫn âm thầm cắt lương của chúng tôi mà chẳng có ai lên đòi. Môi giới thì cũng không lên tiếng.