Mời bạn gởi email đến chao@laodongViet.org nếu bạn muốn cho LĐV biết tin tức về điều kiện làm việc tại công ty của mình

Những khi cần thiết, Phong Trào Lao Động Việt viết và truyền bá tờ rơi về quyền lợi của người lao động chúng ta. Có phải bạn đến trang mạng này vì đã đọc một vài tờ rơi gần đây?

Mời bạn gởi email đến chao@laodongViet.org nếu bạn muốn cho LĐV biết tin tức về điều kiện làm việc tại công ty của mình, hay nếu bạn có gì thắc mắc về tờ rơi đó.