LDV LOGO web

  Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do  |  Free Viet Labor Federation Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt là Lao Động Việt, viết tắt là LĐV) là liên minh giữa một số nhóm trong và ngoài Việt Nam hoạt động trong lãnh vực lao động. Hiện nay, LĐV gồm có: Phong Trào Lao Động Việt, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

ENGLISH: About Viet Labor

Free Viet Labor Federation (abbreviated to Viet Labor) is an alliance of labor groups inside and outside Vietnam, comprising: Viet Labor Movement, Vietnam Independent Union, and Committee to Protect Vietnamese Workers. FULL ENGLISH TEXT BELOW

Mục đích của Lao Động Việt là các nhóm thành viên là tương trợ và khi cần thiết thì phối hợp trong mục đích chung, là để đạt được quyền lợi chính đáng của người lao động chúng ta. Chúng ta phải được hưởng tiền lương và điều kiện làm việc xứng đáng với sức lao động của mình. Chúng ta phải được có nơi làm việc an toàn, vệ sinh. Để đạt được mục đích này, các nhóm thành viên LĐV chia xẻ cho nhau những kinh nghiệm tranh đấu của mình: Làm kiến nghị bằng cách nào, tổ chức đình công bằng cách nào thì dễ thành công hơn .. Khi công ty tăng ca mà không tăng lương thì nên làm gì .. Khi công ty lấy tiền BHXH, BHYT, mà không đóng thì phải làm sao .. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn hãy gởi email đến chao@laodongViet.org

ENGLISH: Viet Labor’s aim is for the affiliated groups to assist one another, and coordinate when necessary, to further their common aim: We want wages and conditions that reflect fairly our work. We want safe and sanitary working conditions. To meet this aim, affiliated groups share experiences: How to put together a petition .. How to strike effectively .. What to do when the employer does not pay overtime allowance .. What to do when the employer makes deductions then puts these moneys into their pockets .. To find out more, please email us at chao@laodongViet.org